Straipsniai

Nevyriausybinės organizacijos - kas tai?

2016-06-29

Visuomeninių  organizacijų veikla Lietuvoje turi daugiametes tradicijas.  1918 m.  Lietuvoje buvo užregistruota skautų organizacija,  1924m. Lietuvos vaiko draugija ir daugybė kitų organizacijų. Daugelio seniausių visuomeninių organizacijų tikslai buvo  švietimo ir ugdymo veikla, kultūros, tautinio atgimimo skatinimas, socialinė globa ir parama. 1937m Lietuvoje jau buvo įregistruota 7774 draugijos, sąjungos ir jų padaliniai. Nevyriausybinių organizacijų veikla ( tokia kaip mes ją suprantame šiandiena) prasidėjo 1991m., po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Neužilgo buvo išleistas pirmasis Visuomeninių organizacijų įstatymas, kuriuo vadovaujantis kūrėsi nevyriausybinės organizacijos. Šiandiena NVO dar vadinamos trečiuoju sektoriumi.

Išskirtinis NVO bruožas yra tai, kad jos įkurtos ne valdžios iniciatyva, žmonės į organizacijas buriasi savanoriškai. Nūdienos  nevyriausybinių organizacijų tikslai yra labai įvairūs: propaguoti kultūros vertybes, ugdyti, gerinti vietos bendruomenės sąlygas, teikti žmonėms socialinę pagalbą ir t.t.  Nevyriausybinės organizacijos   yra arčiau žmonių, palaiko stiprų ryšį su vietos bendruomenėmis, todėl gerai žino jos problemas, NVO tai savotiškas indikatorius, kuris pirmiausiai sureaguoja į visuomenėje vykstančius pasikeitimus ir aštrėjančias problemas. Nevyriausybinės organizacijos įneša indelį didinant visuomenės  sąmoningumą, formuojant socialinių paslaugų tinklą, palaikant politikos skaidrumą. Pastaraisiais metais, stiprėjančios NVO bendradarbiaudamos su  valdžios institucijomis,  iš pastarųjų perima tam tikrų sričių (kultūros, sporto, socialinės apsaugos, švietimo, prevencinės veiklos ir kt.) paslaugas. Tokiu būdu šių paslaugų savikaina tampa mažesnė ir didėja jų prieinamumas.

Pagal tai kokias funkcijas  atlieka  nevyriausybinės organizacijos jos yra skirstomos :

Savitarpio pagalbos organizacijos.  Dažniausiai šios organizacijos yra suformuotos grupių asmenų turinčių bendrų interesų ar poreikių. Siekdamos šių tikslų organizacijos plečia savitarpio pagalbą, paramą, informacijos pasikeitimo galimybę. Šios NVO yra jungiamoji grandis tarp nevyriausybinių organizacijų sektoriaus ir valdžios struktūrų.

Interesus atstovaujančios, aktyviai dalyvaujančios visuomeniniuose reikaluose organizacijos. Šios grupės organizacijos siekdamos pakeisti susiformavusias  visuomenės nuostatas ir  daryti įtaką viešajai politikai, gindamos tam tikras idėjas vykdo įvairias viešas kampanijas, lobizmą*  ir kitus  metodus.

Viešąsias paslaugas teikiančios organizacijos. Savo nariams arba klientams teikia socialinės rūpybos, sveikatos apsaugos, mokymų, informavimo ir konsultavimo ir kt. paslaugas. Tai organizacijos teikiančios konkrečias paslaugas konkrečiai klientų grupei.

Viena iš tokių viešąsias paslaugas teikiančių organizacijų yra Kauno apskrities moterų krizių centras (KAMKC). Tai nevyriausybinė organizacija veikianti  nuo 1999m. Centro tikslas suteikti pagalbą krizę išgyvenančioms šeimoms, vykdyti prevencinę veiklą, ugdyti šeimos vertybių sampratą, nuo 2012m. KAMKC teikia specializuotos pagalbos centro paslaugas asmenims patyrusiems smurtą artimoje aplinkoje. Už  nuoširdžią  ir profesionalią pagalbą kolektyvas gavo daugybę  padėkų iš savo klientų bei aukštų  įvertinimų iš įvairių organizacijų. Per 17 veiklos metų centras įgyvendino apie 120 projektų  finansuojamu iš LR socialinės apsaugos ir darbo, švietimo ir mokslo ministerijų, Europos Socialinio fondo, Šiaurės šalių ministrų tarybos lėšų. Šiuo metu KAMKC vykdo LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamus projektus: „Specializuoto pagalbos centro teikiamos paslaugos“, „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas“ , Kauno miesto savivaldybės administracijos finansuojamus projektus „Kompleksinės paslaugos krizės ištiktoms šeimoms“, „Bendradarbiavimo ir finansinio savarankiškumo stiprinimas“, „Kauno miesto bendruomenių sutelktumo, pozityvios tėvystės skatinimas bei psichologinio raštingumo didinimas“.

Krizių centre dirba profesionalios darbuotojos teikiančios šias paslaugas:

  • Individualias socialinio darbuotojo konsultacijas asmenims išgyvenantiems įvairias krizes,
  • šeimos konsultanto konsultacijas poroms išgyvenančioms emocinių santykių krizes,
  • Individualias psichologo konsultacijas asmenims išgyvenantiems emocinę krizę,
  • Individualios teisininko konsultacijas.                   

Kaip specializuotos pagalbos centras, pagal policijos pateiktus pranešimus, telefonu susisiekia su nukentėjusiais nuo smurto artimoje aplinkoje:   

  • konsultuoja  ir suteikia  psichologo, teisininko, socialinio darbuotojo pagalbą,
  • tarpininkauja susisiekiant su kitomis institucijomis teikiančiomis pagalbą smurtą patiriantiems asmenims,
  • nukreipia  KAMKC teikiamai ilgalaikei kompleksiniai pagalbai.

Kauno apskrities moterų krizių centro  paslaugos teikiamos, pagal vykdomus projektus, yra nemokamos.

*visuomenės narių ir  grupių veikla siekiant daryti įtaką valdžios atstovų sprendimams‹ Grįžti į straipsnius