Naujienos

Lietuvoje įkurti nauji vyrų krizių centrai pradeda darbą

2014-01-03
Naujienos

Kauno apskrities moterų krizių centras (KAMKC) – nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija jau 14 metų teikianti nemokamas konsultacijas moterims patyrusioms smurtą šeimoje   bei kitose krizinėse situacijose atsidūrusioms moterims ir jų šeimos nariams.  Centre dirba kvalifikuoti specialistai, teikiamos kompleksinės  socialinio darbuotojo, psichologo-psichoterapeuto, teisininko, šeimos konsultanto paslaugos. Kauno apskrities vyrų krizių centras įkurtas 2009 metais Kauno apskrities moterų krizių centro iniciatyva, siekiant praplėsti kompleksines paslaugas ne tik krizes išgyvenančioms ar smurtą patiriančioms moterims, bet ir jų vyrams ar partneriams.

Įsigaliojęs Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas įvedė daug pokyčių policijos, moterų nevyriausybinių organizacijų, specializuotų pagalbos centrų (SPC) ir Vyrų krizių centrų veikloje.  Atsirado glaudesnis bendradarbivimas tarp valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų siekiant suteikti visą reikalingą pagalbą smurtą patyrusioms  moterims ir jų vaikams. Bendradrbiaujama su Kauno vaikų teisų apsaugos skyriumi, policijos komisariatais,  nakvynės namais, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis laikinąjį prieglobstį.

Įgyvendinant apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą vis dar reikėtų daugiau dėmesio skirti darbui su smurtaujančiu asmeniu. Didelė dalis smurtą išgyvenusių šeimų dėl įvairių socialinių ar ekonominių priežasčių susitaiko ir toliau išlieka grėsmė smurto apraiškoms šeimoje kilti. Derėtų ypatingai akcentuoti smurtinio elgesio keitimo programos svarbą, programos metu asmuo išmoktų analizuoti savo vaikystės, šeimos patirtis, reakcijas, kritinėse situacijose išmoktų naudoti kitas, nesmurtines, elgesio startegijas.

Kauno apskrities vyrų krizių centro specialistai keldami kvalifikaciją Danijos nevyriausybinėje organizacijoje „Askovgaarden“ susipažino ir vėliau perėmė Danijos nacionalinę smurtinio elgesio keitimo programą Dialog Against Domestic Violence (DADV). Tai kognityvinės psichologijos teorija grindžiama individualia ir grupinė terapija, teikiant pagalbą smurtaujančiam vyrui bei padedant keisti savo elgesį ir asmenines nuostatas. Įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui ir pradėjus glaudesnį bendradrbiavimą su teismais, vienas po kito atsirado vis nauji teismo nuosprendžiai įpareigojantys smurtaujantį asmenį lankyti smurtinio elgesio keitimo programą. Pagal šią programą paprojekčio vykdymo metu Kauno mieste 25 grupinius užsiėmimus baigė 19 vyrų.

Kauno apskrities moterų krizių centras kartu su partneriu Kauno apskrities vyrų krizių centru  2013 metais vykdo paprojektį „Vyrų krizių centų kūrimas ir paslaugų plėtimas“ finansuojamą iš Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšų. Projekto tikslas – patobulinti KAMKC ir KAVKC veiklą adaptuojant smurtinio elgesio keitimo metodiką; išplėsti Lietuvos NVO sektorių, įkuriant ir apmokant naujus vyrų krizių centrus; išanalizuoti apgyvendinimo paslaugų vyrams teikimo galimybes; pagerinti KAMKC materialinę bazę. Projekto metu pasiekti tokie rezultatai:

1) Įsteigtos trys NVO: Šiaulių apskrities vyrų krizių centras, Utenos apskrities vyrų krizių centras  ir Marijampolės apskrities vyrų krizių centras;

2) Adaptuota Danijos smurtinio elgesio keitimo metodika darbui  su smurtaujančiais vyrais Lietuvoje;

3) Surengti du dviejų dienų mokymo ciklai naujai įsteigtų vyrų krizių centrų specialistams;

4) Parengtas verslo planas „Vyrų namai“ ir naujos paslaugos kūrimo analizė;

5) Pagerinta pareiškėjo  ir partnerio materialinės bazė.

Vieni svarbiausių pasiektų rezultatų paprojekčio metu – įkurti vyrų krizių centrai Šiauliuose, Utenoje ir Marijampolėje. Naujai įkurtų vyrų krizių centrų specialistai apmokyti dviejuose mokymų cikluose apmokant  rašyti projektus, kaip pritraukti lėšas iš privačių fondų, komercinių pasiūlymų rengimo bei darbo su smurtaujančiais vyrais metodikos.

Paprojekčio iniciatyva išplėstas vyrų krizių centrų bendradarbiavimo tinklas sudarys sąlygas pilietinės visuomenės ugdymui ir stiprinimui. Tikimasi, kad šio paprojekčio metu įkurti centrai turės institucinį ir finansinį tęstinumą  darbui su smurtaujančiais  bei kitose krizinėse situacijose atsidūrusiais vyrais.

Kauno apskrities moterų krizių centras ir Kauno apskrities vyrų krizių centras taip pat vykdo švietėjišką smurto šeimoje ir visuomenėje prevencinę veiklą, skirtą moterims, vyrams vaikams ir jaunimui, dalinasi gerąja patirtimi su kitomis NVO Lietuvoje.‹ Grįžti į naujienas